Vedtægter

Vedtægter for BørneBasket Odense

§1   Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er BørneBasket Odense. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§2   Foreningens formål

Det er foreningens formål at udbrede

kendskabet til basketball for alle børn på Fyn. BørneBasket Odense ønsker at give alle børn i Odense mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn. Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne på Fyn, især med tæt samarbejde med SFO´er, skoler, andre institutioner og boligsociale indsatser. Endvidere er det afgørende for

BørneBasket Odense at være rummelige, dyrke sociale aktiviteter og dermed tilbyde sine medlemmer mere end ”bare” at spille basketball. BørneBasket Odense arbejder desuden for at skabe rammerne for at børn i udsatte positioner kan deltage i almene fællesskaber igennem idrætten.  

§3   Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af Danmarks Basketball Forbund og DGI.

 

§4   Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages

enhver, der har modtaget og accepteret Foreningens vedtægter, og melder sig ind via klubbens indmeldingssystem.

Stk. 2. Optagelse af umyndige som med- lemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3.  Optagelse er gyldig, når kon- tingentet er indbetalt til foreningen.

Stk. 4. Ved særlige tilfælde kan foreningen optage medlemmer til nedsat kontingent,

fx hvis forældrene er økonomisk svagt stillet.

 

§5   Kontingent

Bestyrelsen har mandat til at fastsætte kontingenttakster uden at det skal godkendes på generalforsamlingen.

§6   Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen

kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.

Stk. 2.  Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, som skal være medlemmet skriftligt bekendt, kan vedkommende slettes fra medlemslisten uden forudgående meddelelse.

Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et med- lem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstekommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsorden. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

§7   Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned,

og indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt på mail, ved annoncering til træning, på hjemmesiden og sociale medier, samt ved opslag på træningsstederne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt general- forsamlingen til vedtagelse, skal være for- manden skriftligt i hænde senest 14 dage

før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag deles med medlemmerne på hjemmeside og sociale medier med medlemmerne, eller offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år

har en forældre/værge pr. familie stemme- ret (medlem). Stemmeret kan kun afgives ved person- ligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været ind- meldt i mindst 30 dage.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simp- elt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §13 og foreningens op- hør §13.

”Blanke” stemmer (hverken for eller imod)

tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamlig skal omfatte mindst følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Forelæggelse af bestyrelsens års beretning til godkendelse.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samtbudget for der indeværende år.

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

7. Vald af formand på lige år. 

8. Valg af næstformand på ulige år

9. Valg af kasserer på ulige år. 

10. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer. 

11. Valg af bestyrelsessuppleant. 

12. Valg af revisor.

13. Valg af revisorsuppleant. 

14. Eventuelt.

 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og reviso- rer vælges for to år. Suppleanter for et

år. Suppleanter der indtræder i en valg- periode, er på valg ved førstekommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8.  Dirigenten underskriver referatet.

 

§8   Bestyrelsen –  valg

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.

Stk. 2. Formand og kasserer skal være øko- nomisk myndige. Øvrige, der vælge skal bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriflig erklæring om villig hed til at modtage valg.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til fore- ningens drift nødvendige udvalg.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, og maksimum 8 medlemmer. 

Stk 7. Bestyrelsen består af minimum 1 født medlem fra Odense Basketball klub’s bestyrelse

Stk 8. Bestyrelsen kan indeholde maksimum 2 fødte medlemmer Stk 9. Bestyrelsen kan bestå af forældre af indmeldte børn i BørneBasket Odense og andre personer, som er interesserede i at udleve BørneBasket Odenses mission, indfri BørneBasket Odenses visioner og leve op til BørneBasket Odenses værdier

 
§9   Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller

kassereren. Formanden eller kassereren

kan tildele bestyrelsesmedlemmer og andre (fx trænere) ret til indkøb af rekvisitter/materialer til foreningen op til

5.000 kr.

Beløb over 5.000 kr. skal godkendes af formand og/eller kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.  

§10  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden ønsker dette.

Stk 2. Generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf §7. Dagsorden skal altid indeholde de punkter der ønskes behandlet. 

§11  Regnskab

Foreningens regnskab er fra 1. januar til

31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling og fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Revision af regnskabet finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Revisor kan til enhver tid få adgang til regnskabet og det endelige regnskab skal afleveres fra kasserer til revisor senest en måned før generalforsamlingen.  

§12  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsorden, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§13  Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan

kun tages på en i dette øjemed særlig ind- kaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed

kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, ind- kaldes til en ny ekstra ordinær generalfor- samling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Opløsningen skal herefter bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4.  Ved foreningens ophør overgår foreningens midler til Børnebasketfondens aktiviteter på Fyn.